Siarter l-Raddedigion Cyflogedig NATFHE/UCM/PCR

Mae l-raddedigion sy'n ymgymryd swyddi cyflogedig o fewn i sefydliadau addysg uwch (SAU) yn aml yn wynebu amgylchiadau unigryw o ran eu perthynas 'u cyflogwyr.

Mae'r siarter hwn yn cadarnhau fod l-raddedigion sy'n cael eu cyflogi yn y sefydliad lle maent yn astudio, hyd yn oed os nad yw ond am ychydig oriau'r wythnos, yn ymgymryd gweithgaredd proffesiynol sy'n agwedd bwysig o ddatblygiad proffesiynol parhaus. Mae l-raddedigion yn aelodau staff, a rhaid eu hintegreiddio i mewn i fywyd academaidd adrannau fel cydweithwyr ac aelodau o'r gymuned broffesiynol.

Mae gan bob myfyriwr l-radd a gyflogir i ymgymryd gwaith academaidd cyflogedig yn y sefydliad lle maent yn astudio yr hawl i:

 • Mynediad teg a chyfartal i gyfleoedd am swyddi. Er enghraifft cyfle teg i wybod am ac ymgeisio am oriau dysgu rhan-amser.
 • Trefniannau penodi nad ydynt yn gamwahaniaethol. Proses agored nad yw ond yn cynnig gwaith gyflogedig i nifer fechan ddethol.
 • Llythyr penodi, disgrifiad swydd penodol a datganiad ysgrifenedig o delerau ac amodau. Gyda'i gilydd, dylai'r rhain ddarparu myfyrwyr l-radd datganiad clir o'u hawliau a'u cyfrifoldebau fel aelodau staff.
 • Amser digonol ar gyfer astudio. Prif nod myfyrwyr l-radd yw ennill y cymhwyster maent yn astudio ar ei gyfer. Byddai dyletswyddau dysgu sydd tu hwnt i ffiniau teg yn fygythiad i amser astudio ac yn golygu na chaiff gwaith ei gwblhau o fewn i amserlen foddhaol.
 • Perthyn i undeb llafur o'ch dewis a chymryd rhan yng ngweithgareddau'r undeb hwnnw. Dylid trin l-raddedigion sy'n cael eu hethol i swyddi o fewn i'r undeb yr un fath staff academaidd eraill.
 • Hyfforddiant cyflwyno llawn. Dylai fod gan l-raddedigion yr hawl i'r un hyfforddiant derbyn staff academaidd eraill. Dylai hyn gynnwys hyfforddiant iechyd a diogelwch, ynghyd chyfle i wrando ar gyflwyniad gan undeb cydnabyddedig.
 • Hyfforddiant sy'n ymwneud gwaith, a chyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. Mae addysgu yn sgil, ac o'r herwydd, rhaid ei dysgu. Mae hyfforddiant mewn dulliau addysgu cyffredinol ac mewn unrhyw sgiliau penodol neu wybodaeth angenrheidiol yn hanfodol bwysig (Dylai fod gan l-raddedigion hefyd fynediad i raglenni datblygiad a hyfforddiant wedi eu darparu'n ganolog ar yr un sail staff academaidd eraill.)
 • Lefelau cyflog wedi eu cytuno'n genedlaethol. Yn ddelfrydol, dylai l-raddedigion gael eu talu ar yr un graddfeydd cyflog staff academaidd eraill, ac ar y pwynt cyflog sy'n gweddu i'w cymwysterau a'u profiad. Os ydynt yn cael eu cyflogi fesul awr, rhaid iddynt gael eu talu ar y raddfa genedlaethol lawn, a hynny am gyfanswm yr amser a dreulir yn gweithio, nid dim ond amser dysgu.
 • Tl am bob cyfrifoldeb a gwaith a wneir. Dylai'r cyflogwr gydnabod fod tl am y nifer o oriau a gaiff eu gweithio yn fwy teg na thl am oriau cyswllt yn unig ynghyd swm ychwanegol yn seiliedig ar fformiwla anhyblyg ar gyfer amser paratoi a marcio. Bydd pob cwrs yn amrywio o ran gofynion amser paratoi a marcio.
 • Integreiddio llawn i'r adran a'r sefydliad. Dylid trin l-raddedigion yr un fath 'u cydweithwyr academaidd. Dylai hyn gynnwys mynediad priodol i gyfrifiaduron, e-bost, ffn, defnyddiau 'sgrifennu, llun-gopo, parcio ceir, a chyfleusterau cymdeithasol, technegol ac ysgrifenyddol.
 • Man gweithio priodol. Rhaid i l-raddedigion gael digon o le mewn swyddfa neu fan priodol arall i weithredu dyletswyddau megis dysgu unigol, a pharatoi a marcio gwaith.
 • Trefniannau asesu ac adolygu tryloyw a rheolaidd. Nid yw yn deg ar l-raddedigion na'u myfyrwyr os caiff l-raddedigion eu taflu i mewn i ddysgu heb unrhyw gefnogaeth. Dylent gael adolygiadau rheolaidd i nodi ac adfer unrhyw broblemau yn gynnar.
 • Cynrychiolaeth ar bob pwyllgor priodol o'r adran a'r sefydliad. Gall l-raddedigion yn aml chwarae rl-sylweddol mewn dysgu. Dylai fod ganddynt bob cyfle i gyfranogi mewn cyfarfodydd adrannol.
 • Taliad cynnar o bob treuliau a ddaw yn sgil gweithredu dyletswyddau. Dylai hyn gynnwys costau ac amser teithio. Er y gall hyn ymddangos i fod yn broblem gweinyddol bychan, gall talu treuliau'n hwyr beri cryn anhawster i'r rheiny sydd ar gyllideb tynn.
 • Yr un mynediad i drefniannu cyd-drafod ar gyfer datrys anghydfod, gan gynnwys trefniannau cwynion. Fel staff cyflogedig, dylai fod gan l-raddedigion yn union yr un hawliau i fynegi cwynion trwy'r trefniannau priodol. Yn yr un modd, os ydynt yn wynebu gweithred ddisgyblu, honiadau o berfformiad gwael a.y.b. dylai fod ganddynt bob hawl i amddiffyn eu hunain trwy'r trefniannau a gytunwyd a gyda chefnogaeth lawn eu hundeb llafur.

Mae pob un o'r hawliau hyn naill ai yn hawliau cyfreithiol neu'n arferion da mae SAU yn eu gweithredu gyda'u staff cyflogedig. Nid yw l-raddedigion yn haeddu llai. Mae cyfraniad sylweddol l-raddedigion i ddysgu wedi cael ei gymryd yn ganiatol ers gormod o amser. Mae'r dysgu hwnnw yn haeddu'r un gefnogaeth ag unrhyw addysgu arall ac mae'r l-raddedigion sy'n ei ddarparu yn haeddu'r un gefnogaeth ag unrhyw staff academaidd eraill.