Siarter Gyflogaeth AUT/UCM/PCR ar gyfer l-Raddedigion sy'n Addysgu

Ar gyfer staff academaidd l-radd

Mae myfyrwyr l-radd sy'n cael eu cyflogi i wneud gwaith academaidd yn ymgymryd gweithgaredd proffesiynol sy'n agwedd o'u datblygiad proffesiynol parhaus. Maent yn aelodau staff a rhaid eu hintegreiddio i mewn i fywyd cymdeithasol ac academaidd adrannau fel cydweithwyr ac aelodau o'r gymuned broffesiynol. Mae gan bob myfyrwyr l-radd sy'n cael eu cyflogi i ymgymryd gwaith academaidd yr hawl i:

 • Cyfleoedd cyfartal o ran cyflogaeth a threfniannau penodi teg
  • Dylid hysbysebu pob swydd yn ddigon eang i sicrhau fod pawb sydd 'r cymwysterau priodol yn ymwybodol o'r cyfleoedd. Rhaid penodi yn unol meini prawf clir nad ydynt yn camwahaniaethu, ac yn unol pholisau cyfle cyfartal ac arferion da, gan gynnwys casglu data at ddibenion monitro.
 • Llythyr penodiad
 • Disgrifiad swydd
 • Datganiad ysgrifenedig o delerau ac amodau cyflogaeth
  • Dylai fod gan l-raddedigion syniad eglur ynglyn 'u hawliau a'u cyfrifoldebau fel aelodau staff. Gyda'i gilydd mae'r llythyr, y disgrifiad swydd a'r datganiad yn cynnwys y rhan fwyaf o'r cytundeb cyflogaeth. Dylent osod allan y cyfrifoldebau gwaith, oriau gwaith, amcangyfrif o'r amser a bennir ar gyfer gwahanol gyfrifoldebau, graddfa gyflog, pa mor aml y telir cyflog, hyd y cytundeb, yr aelod staff sy'n gyfrifol am oruchwylio'r gwaith, a manylion cyflogaeth sydd eu hangen dan y gyfraith.
 • Bod yn perthyn i undeb llafur o'ch dewis
  • Cael eich cynrychioli a chyfranogi yng ngweithgareddau'r undeb gydnabyddedig
 • Hyfforddiant
  • Rhaglen gyflwyno a hyfforddiant digonol fel sy'n briodol ar gyfer y gwaith a wneir.
 • Cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus
  • Mynediad i'r un rhaglenni datblygiad a hyffordiant sydd ar gael i staff academaidd arall.
 • Graddfa gyflog deg
  • Tl sy'n gyfran o'r raddfa gyflog a delir am waith academaidd, ar bwynt graddfa sy'n gyson chymwysterau a phrofiad, gyda chodiadau cyflog blynyddol.
 • Tl am bob cyfrifoldeb ac oriau gwaith
  • Dylai hyn gynnwys oriau addysgu, paratoi, marcio, mynychu cyfarfodydd a darlithoedd a.y.b., oriau swyddfa, cyfathrebu myfyrwyr, goruchwylio arholiadau, cyfrifoldebau gweinyddol, a hyfforddiant sy’n gysylltiedig 'r swydd.
 • Yr un lefel o fynediad i adnoddau, cyfleusterau a chefnogaeth gan y brifysgol ag aelodau staff academaidd eraill ac yn ddigonol i ddiwallu cyfrifoldebau'r swydd, gan gynnwys mynediad i'r llyfrgell, cyfrifiaduron, clwyledol, parcio ceir, llun-gopo, e-bost, ffn, defnhyddiau 'sgrifennu, cyfleusterau cymdeithasol, technegol ac ysgrifenyddol ac i swyddfa neu ddesg a mannau cyffredin sydd ar gael i staff.
 • Cydraddoldeb o ran amodau cyflogaeth gyda staff academaidd eriall.
 • Trefniannau eglir a rheolaidd ar gyfer asesu ac adolygu
 • Cyfleoedd i gyfranogi mewn cyfarfodydd staff a digwyddiadau eraill
 • Cynrychiolaeth ffurfiol ar bwyllgorau adrannol a phrifysgol priodol
 • Lwfans ar gyfer amser teithio a threuliau ar gyfer teithio fel rhan o ddyletswyddau
 • Yr un trefniannau cwyno ar gyfer ymdrin phryderon cyflogaeth, a staff academaidd eraill

Arweiniad i Arferion Gorau

Ar gyfer cyflogi myfyrwyr l-radd fel athrawon

Dylai adrannau a sefyldiadau sy'n cyflogi l-raddedigion ddangos parch teilwng i waith ymchwil a chwrs personol y myfyrwyr sy'n addysgu. Dylai adrannau fonitro baich gwaith dysgu er mwyn sicrhau nad yw yn rhywstr i gwblhau gofynion cwrs academaidd.

Dylai pob adran sy'n cyflogi benodi uwch aelod staff fel mentor gyda chyfrifoldeb dros gydlynu l-raddedigion sy'n dysgu a goruchwylio hyfforddiant, cefnogaeth ac asesu staff dysgu l-radd.

Dylai sefydliadau sy'n cyflogi fod rheolau gweithredu ar gyfer cyflogi myfyrwyr l-radd fel staff dysgu, gan gynnwys datganiad o hawliau a chyfrifoldebau, ynghyd ag argymhelliad y dylai staff dysgu l-radd ymuno ag undeb cydnabyddedig.
Mae gan gyflogwyr ddyletswydd i ddarparu yswiriant i amddiffyn athrawon l-radd yn erbyn achosion cyfreithiol yn rhinwedd eu cyflogaeth.

Mae myfyrwyr l-radd a gyflogir i ddysgu neu arddangos 'r hawl i ddisgwyl:

 • Y cyfle i nodi'r pynciau yr hoffent eu dysgu fel rhan o'r broses ymgeisio. Dylid ystyried hyn fel rhan o'r broses benodi.
 • Manylion ysgrifenedig ynglyn 'u dyletswyddau. Dylai hyn gynnwys y nifer o oriau angenrheidiol ar gyfer paratoi a marcio, ynghyd ag oriau yn y gwiath gan gynnwys darlithoedd, cyfarfodydd, oriau cyswllt, oriau swyddfa, goruchwylio arholiadau, cyfathrebu myfyrwyr, gweinyddiaeth a hyfforddiant gorfodol, a.y.b.
 • Hyfforddiant priodol a digonol i'w paratoi ar gyfer eu gwaith - gweler isod.
 • Goruchwyliaeth neu gefnogaeth gan uwch aelod staff.
 • Gwybodaeth ynglyn pha adnoddau a chefnogaeth ar gyfer dysgu sydd ar gael o fewn i'r brifysgol.
 • Defnyddiau cwrs. Rhaid i'r rhain gynnwys copi o bob llyfr a defnyddiau dysgu sydd eu hangen ar y myfyrwyr sy'n cymryd y dosbarth, yn ddi-dl. Ni ddylai staff dysgu l-radd, dan unrhyw amgylchiadau, orfod talu am ddefnyddiau sydd eu hangen i weithredu eu cyfrifoldebau proffesiynol.
 • Man diogel i gadw eiddo personol a thraethodau myfyrwyr, ynghyd dull priodol ar gyfer cyfathrebu myfyrwyr ac ar gyfer casglu gwaith myfyrwyr.
 • Cyflog sy'n seiliedig ar y nifer o oriau sydd eu hangen i gwblhau holl dyletswyddau'r swydd. Dylai hyn gynnwys paratoi, hyfforddiant angenrheidiol, oriau swyddfa, cyfarfodydd, cyfathrebu myfyrwyr, goruchwylio arholiadau, gwaith maes, a gweithgareddau asesu.
 • Gwerthuso ac asesu gan uwch aelod staff ac adborth o werthuso myfyrwyr a ffurflenni asesu.
 • Cyfle i roi adborth ar gyrsiau, dulliau dysgu, a'r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gwaith dysgu.
 • Cynrychiolaeth ffurfiol ar bwyllgor dysgu'r adran
 • Yr hawl i gyfranogi mewn datblygiad cyrsiau.
 • Ymarfer dysgu wedi ei achredu ar yr un sail ag aelodau eraill o staff.

Hyfforddiant

Mae gan fyfyrwyr l-radd a gyflogir i ddysgu yr hawl i ddisgwyl cael hyfforddiant priodol a digonol i'w paratoi ar gyfer eu gwaith. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar natur y cwrs sydd i'w ddysgu, ynghyd rl a chyfrifoldebau'r myfyriwr l-radd. Serch hynny, mae gan fyfyrwyr l-radd a gyflogir i ddysgu, neu i arddangos, yr hawl i ddisgwyl:

 • Cyfranogiad mewn datblygu a darparu hyfforddiant.
 • Hyfforddiant cyn dechrau'r cwrs.
 • Cyflwyniad a rhagarweiniad i ddysgu yn yr adran.
 • Briffio ar y cwrs sydd i'w ddysgu gan gynnwys rl a chyfrifoldebau proffesiynol yr athro, a fel sy'n briodol, braslun o'r cwrs, amcanion y cwrs, y maes gwaith a'r rhestr ddallen, gofynion y cwrs, dulliau dysgu, gweinyddiaeth y cwrs, canllawiau ar gyfer gyflwyno gwaith cwrs yn hwyr ac estyniadau
 • Hyfforddiant yn y sgiliau penodol a fydd eu hangen i ddysgu'r cwrs, e.e. arddangos mewn labordy, cynnal dosbarth, gwaith gyda grwpiau bach, cynllunio gwersi, cyflwyno a chyfathrebu.
 • Hyfforddiant ar bolisau perthnasol y brifysgol gan gynnwys rheolau tn a diogelwch, polisau cyfle cyfartal, polisau aflonyddu rhywiol, polisau yn ymwneud chael perthynas gydsyniol gyda myfyrwyr, canllawiau ar dwyllo a llen-ladrad, canllawiau ar gyfrinachedd a gwybodaeth ynglyn chyfeirio materion bugeiliol i asiantaethau arbenigol ac ynglyn gwasanaethau cefnogaeth i fyfyrywr.
 • Hyfforddiant ar ddamcaniaethau addysgiadol.
 • Cefnogaeth a datblygiad parhaus yn ystod y cwrs (e.e. cyfarfodydd briffio rheolaidd, arsylwi dysgu, cyfarfod mentor, gweithdai dysgu rheolaidd, dyddiadur ymarfer dysgu, cyfarfodydd cefnogaeth wedi eu harwain gan y sawl sy'n cymryd rhan).
 • Cefnogaeth barhaus gan gyfoedion.
 • Hyfforddiant ar farcio, gan gynnwys asesu, graddio ac adborth, ac arweiniad ar ffurf graddfeydd marcio a meini prawf ar gyfer asesu.
 • Hyfforddiant diogelwch mewn labordy a phrofiad ymarferol gydag unrhyw gyfarpar a ddefnyddir ar gyfer gwaith arddangos ac arweiniad ynglyn canlyniadau y gellir eu disgwyl a phroblemau cyffredin gydag arbrofion ymlaen llaw o'r gwaith arddangos.
 • Hyfforddiant ar ddysgu myfyrwyr ag anghenion arbennig.
 • Y cyfle i gael rhywun yn arsylwi ar eu dosbarthiadau ac i arsylwi ar un o'u cyfoedion yn dysgu.