Rhaglen ar gyfer Cynhadledd PCR 2004

l-Radd: Addas i bawb?

Dyfodol l-Raddedigion mewn Ad-drefnu Addysg Uwch

Cynhadledd Flynyddol 2004

Dydd Iau 12 Dydd Sul 15 Awst 2004
Prifysgol Coventry

Noddwyd gan Graduate Prospects Ltd. http://www.prospects.ac.uk.

Prifysgol Coventry sy'n cynnal y digwyddiad

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol PCR 2004 ym Mhrifysgol Coventry. Bydd y ddau ddiwrnod cyntaf yn cynnwys sesiynau gyda siaradwyr yn bennaf, gyda'r diwrnod cyntaf yn canolbwyntio ar areithau allweddol ar y brif thema; bydd yr ail ddiwrnod yn cynnwys seminarau, siaradwyr a sesiynau hyffordi ar faterion l-radd. Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar y dydd Sadwrn, gyda chyfle i gymdeithasu yn y prynhawn a seminarau. Cynhelir gweithdai anffurfiol ar y dydd Sul cyn cau y gynhadledd amser cinio. Y gynhadledd hon yw ein prif ddigwyddiad o'r flwyddyn lle gellir gweld y mwyafrif o waith PCR. Mae hefyd yn ddigwyddiad defnyddiol o ran dod i ddeall y materion hynny sy'n effeithio ar l-raddedigion, a hynny o safbwynt l-raddedigion

Pwy ddylai fynychu'r digwyddiad?

Os yw eich gwaith yn ymwneud ag l-raddedigion mewn unrhyw ffordd a'ch bod yn un o'r bobl a restrir isod, yna bydd y gynhadledd o ddiddordeb i chi:

  • Swyddogion l-radd
  • Swyddogion addysg
  • Swyddogion sabathol o gyrff cynrychioli myfyrwyr
  • Gweinyddwyr prifysgolion, tiwtoriaid ac eraill sy'n gyfrifol am gefnogaeth i l-raddedigion
  • Rheolwyr cyrff cynrychioli myfyrwyr

Rhaglen ar gyfer Cynhadledd PCR 2004

Mae'r rhaglen ar gyfer y gynhadledd wedi ei amlinellu isod, a gall newid rhywfaint.
Bydd cofrestru'n dechrau am 10:30am gyda gweithdy ymgyfarwyddo ar beth yn hollol yw l-raddedigion am 11:30am i'r rheiny sy'n cyrraedd yn gynnar. Bydd cinio o 12:30pm ymlaen.

Dydd Iau 12fed Awst

Bydd diwrnod cyntaf y gynhadledd yn cynnwys siaradwydd allweddol yn ymdrin phrif thema'r gynhadledd eleni, sef dyfodol addysg l-radd yng ngoleuni ad-drefnu addysg uwch. Bydd yno hefyd weithdai ar faterion sy'n perthyn i l-raddedigion

SESIWN 1: 1:45pm - 3:00pm

Araith agoriadol gan Joe Rukin, Ysgrifennydd y Gynhadledd ac Is-Ganghellor Prifysgol Coventry.

Bydd Dr Ian Gibson AS, Cadeirydd Pwyllgor Dethol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Ty'r Cyffredin yn traddodi araith allweddol

Toriad

SESIWN 2: 3:30pm - 6:30pm

Bydd Dr Steve Wharton, Is-Lywydd Cymdeithas Athrawon Prifysgol yn edrych ar y cysylltiadau rhwng ymchwil ac addysgu, ynghyd ag oblygiadau i ddyfodol addysg uwch.

Bydd Gill Clarke a Janet Bohrer, Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd, yn trafod y Rheolau Gweithredu newydd ar gyfer Gradd Ymchwil ac ad-drefnu safonau mewn rhaglenni gradd ymchwil.

Bydd yr Athro John Wakeford yn cyflwyno gweithdy ar gwynion ac apl sy'n perthyn yn benodol i l-raddedigion

Bydd cinio o 6:30pm ymlaen, gyda chyfle i ddilyn i fyny gweithdy John Wakeford am 8:00pm. Bydd y noson cymdeithasol yn dechrau am 8:30pm.

Dydd Gwener 13eg Awst

Ail ddiwrnod y gynhadledd fydd y prysuraf gyda phwyslais ar sesiynau trosglwyddo gwybodaeth, gweithdai a sesiynau hyfforddi ar faterion l-radd i gynorthwyo swyddogion gyda chynnig cefnogaeth a chynrychioli l-raddedigion. Buasem yn argymell fod y rheiny na allant ond bod yn bresennol am un diwrnod yn dod ar gyfer y dydd Gwener.

SESIWN 3: 9:00am - 11:00am

Dr Paul Walker, Coleg Prifysgol Llundain ar "Datblygiad sgiliau ei le mewn rhaglenni l-radd?"

Sesiwn Gyfochrog:

  1. Imogen Wiltshire, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Leeds, a siaradwr arall i'w gadarnhau, ar faterion sy'n ymwneud myfyrwyr ymarfer dysgu ar gyrisiau TYDR ac MAdd
  2. Beatrice Merrick, Cyngor y DU dros Faterion Myfyrwyr Tramor ar y materion hynny sy'n effeithio ar fyfyrwyr rhyngwladol

Toriad

SESIWN 4: 11:30am - 12:30pm

Dr Janet Metcalfe ac Ellen Pearce, UK GRAD ar gynllunio datblygiad personol ar gyfer myfyrwyr ymchwil gan gynnwys canlyniadau o arolwg cenedlaethol a gynhaliwyd ar y cyd PhCR yn 2004

Cinio

SESIWN 5: 1:30pm - 3:30pm

Y Fonesig Ruth Deech, Swyddfa'r Beirniad Annibynnol ar ddyfodol cwynion l-radd o fewn i'r swyddfa newydd dros Leogr a Chymru

Yr Athro Howard Green, Cadeirydd Cyngor y DU dros Addysg l-Radd

Toriad

SESIWN 6: 4:00pm - 6:00pm

Sesiwn hyfforddi ar gefnogaeth a chynrychiolaeth

Cinio Blynyddol o 7:30pm ymlaen mewn lleoliad cyfagos.

Dydd Sadwrn 14eg Awst

SESIWN 7: 9:00am - 13:00pm

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2004 sy'n cynnwys toriad. Yn ystod y cyfarfod, bydd etholiad ar gyfer y pwyllgor gwaith newydd a'r Ysgrifennydd Cyffredinol llawn-amser newydd a fydd yn gosod dyfodol newydd i BCR.

Cinio wedi ei becynnu ac amser i gymdeithasu yn Coventry o 1:00pm.

SESIWN 8: 5:30pm - 7:30pm

Sesiwn Holi gyda Kat Fletcher, Llywydd, Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr - Cyfle i holi a thrafod materion l-radd gydag arweinydd corff myfyrwyr mwyaf y DU

Sesiwn wybodaeth ar sut mae PCR yn gweithio trwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys sut i ddefnyddior rhyngrwyd, e-bost ac adnoddau eraill.

Cinio o 7:30pm gyda noson gymdeithasol o 9:00pm.

Dydd Sul 15fed Awst

SESIWN 9: 10:00am -12:30pm yn cynnwys toriad

Dr Tim Brown a Harpreet Singh i siarad am eu cyfranogiad yn Eurodoc a sut y gall cyfranogiad PCR ar raddfa Ewrop gyfan weithio er budd l-raddedigion yn y DU.

Bydd Dr Martin Gough, Coleg Prifysgol Llundain yn dilyn gyda seminar o - "Datblygiad sgiliau ei le mewn rhaglenni l-radd?"

Araith i Gloi a chinio am 12:30pm.

Dylech nodi, er fod y siaradwyr a enwir wedi cadarnhau eu presenoldeb, y gall y rhaglen, gan gynnwys yr amseroedd, newid oherywdd amgylchiadau tu hwnt i'n rheolaeth.

Ffioedd cofrestru

Cynhadledd lawn
Cynrychiolwyr o sefydliadau syn aelodau o BCR 210
Eraill 320

Mae ffioedd cynhadledd lawn yn talu am fynediad i bob sesiwn, prydau bwyd gan gynnwys y cinio blynyddol ar y nos Wener a llety ar y nos Iau, nos Wener a'r nos Sadwrn. Gall y rheiny na allant aros ar gyfer y gynhadledd lawn fynychur digwyddiad am ba nifer bynnag o ddyddiau/nosweithiau ag y dymunant.

Cofrestru fesul diwrnod
Cynrychiolwyr o sefydliadau sy'n aelodau o BCR 30 y dydd
Eraill 60 y dydd

Mae ffi cofrestru ar gyfer diwrnod yn talu am fynediad i bob sesiwn a chinio canol dydd ar y diwrnod hwnnw.

Llety
Gellir trefnu llety ar gyfer cynrychiolwyr sy'n dod am y diwrnod ac i'r rheiny sy'n dymuno cyrraedd ar y dydd Mercher am bris o 20 y noson. Mae'r ffi yn talu am wely a brecwast. Yn anffodus nid oes yno 'stafelloedd ensuite ar gael er fod gwestai cyfagos o fewn cyrraedd i'r Brifysgol. Dylech gysylltu 'r Ysgrifennydd Cyffredinol ar npc@npc.org.uk am fwy o wybodaeth


Ffioedd ychwanegol
Nid yw ffi cofrestru am y diwrnod yn talu am ginio hwyr. Bydd angen taliad o 10 ar gyfer cinio ar y nos Iau a'r nos Sadwrn. Pris y Cinio Blynyddol ar y nos Wener fydd 30.

Dylech nodi fod rhaid dychwelyd ffurflenni trefnu erbyn dydd Gwener 30ain Gorffennaf 2004

Sut i drefnu lle yn y gynhadledd
Gallwch drefnu lle yn y gynhadledd trwy gwblhau'r ffurflen sydd ar gael i'w lawrlwytho o http://www.npc.org.uk. Fel arall, mae ffurflenni trefnu ar gael trwy gysylltu Tim Brown, ar npc@npc.org.uk neu trwy ffonio 01483 683921.