Pwyllgor Cenedlaethol yr l-Raddedigion

pco-r Yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae addysg l-radd yn y DU wedi datblygu i mewn i farchnad ryngwladol gyda mwy na 400,000 o fyfrywyr. Er fod y gymuned l-radd wedi cynyddu, nid yw strwythurau cefnogaeth, cynrychiolaeth a hunaniaeth ar gyfer l-raddedigion wedi tyfu ar yr un raddfa. Felly aeth Pwyllgor Cenedlaethol yr l-Raddedigion, a sefydlwyd yn 1992, ati i fynd i'r afael 'r holl faterion sydd wedi codi ers hynny. Ni yw'r unig fudiad yn y DU sy'n cael ei redeg gan l-raddedigion er budd l-raddedigion, boed ar gyrsiau a ddysgir neu'n fyfyrwyr ymchwil.

Datganiad Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw gwella, er budd y cyhoedd, addysg myfyrwyr l-radd o fewn i'r Deyrnas Unedig. Byddwn yn gwireddu hyn trwy gynrychioli l-raddedigion yn ddemocrataidd, cyfrannu at drafodaethau, cefnogi cynrychiolwyr l-raddedigion a chynorthwyo cyfathrebu rhwng y carfannau hynny sydd buddiannau yn y sector.

Mae ein gweledigaeth yn cynnwys system addysg l-radd lle:

  • Caiff ymgeiswyr eu hasesu ar eu gallu i dysgu nid eu gallu i dalu;
  • Mae dysgu ac ymchwil yn digwydd mewn amgylchedd sy'n hybu ac yn cynnal cydraddoldeb cyfle;
  • Caiff strwythurau ariannol, deallusol, bugeiliol a chefnogaeth gymdeithasol digonol eu darparu.

Byddai gwireddu'r weledigaeth hon yn galluogi myfyrwyr unigol i wneud y defnydd gorau o'u potensial er eu budd eu hunain, gwybodaeth academaidd, yr economi a chymdeithas yn gyffredinol.

Ynglyn Phwyllgor Cenedaethol yr l-Raddedigion (PCR)

Ar l bodoli ers dros ddegawd, daeth PCR yn elusen gofrestredig yn dilyn cymeradwyo cyfansoddiad newydd yng nghynhadledd flynyddol 2002. Bydd hyn o fantais fawr gan y bydd cymorth ariannol i BCR yn mynd ymhellach tuag at gynnal l-raddedigion yn uniongyrchol, a bydd PCR yn gallu mynd ymhellach tuag at wireddu'r nod a amlinellir yn y datganiad cenhadaeth. Mae gan BCR ddwy brif ffynhonnell ar gyfer cyllido, sef ymaelodaethau gan gyrff cynrychioli myfyrwyr a chyfraniadau unigol. Mae'r pwyllgor ei hun yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau sydd mewn aelodaeth a chyrff cydnabyddedig. Maent yn cymeradwyo penderfyniadau a pholisau PCR a gaiff eu gweithredu gan yr Is-Bwyllgor Rheoli, y cyfeirir ato hefyd fel y Pwyllgor Gwaith. Mae PCR yn gorff annibynnol nad yw yn perthyn i unrhyw garfan wleidyddol.

Mae PCR wedi bod mewn cysylltiad cls gyda chyrff cyllido addysg a'r llywodraeth ar faterion perthnasol sy'n ymwneud ag addysg l-radd. Mae cyrff o'r fath yn cynnwys y cynghorau cyllido, cynghorau ymchwil, ASA Prifysgolion y DU a ScoP, ymhlith eraill. Caiff cryn lawer hefyd ei gyfathrebu i l-raddedigion trwy ein hadnoddau arlein a hefyd ein gwasanaethau o fewn i ran gyfyngedig y safwe sy'n agored i'n haelodau. Mae amrywiaeth o wybodaeth ar gael ar gyfer darpar l-raddedigion trwy gyhoeddiad arbennig ar gyfer Addysg l-Radd sy'n eiddo i BCR.

Mae nifer o gyrff yn gysylltiedig PhCR er mwyn gweithio ar faterion l-radd lle mae yno fuddiannau cyffredin, yn arbennig Cyngor Addysg Graddedigion y DU (CAGDU). Mae gan BCR dri chorff cydnabyddedig ar hyn o bryd, sef Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM), Undeb y Myfyrwyr Hyn (UMH) a'r Cyngor er Myfyrywr Rhyngwladol (CMRh). Mae gan y tri chorff yma'r hawl i anfon un aelod fel cynrychiolydd i bleidleisio mewn cynadleddau, ynghyd chyflwyno cynigion sydd o ddiddordeb cyffredin. Mae'r trefniant yma fel arfer yma yn gweithio'r ffordd arall hefyd, fel y gall PCR anfon cynrychiolwyr i ddigwyddiadau'r mudiadau hynny.

Gweithgareddau PCR

Caiff y rhan fwyaf o waith PCR ei wneud gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol sy'n cael ei gyflogi'n llawn-amser. Mae'r gwaith yn cynnwys gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer PCR, ymdrin gweinyddiaeth a chynorthwyo gweddill y pwyllgor gwaith i lunio cyhoeddiadau, canfod gwybodaeth a mynychu digwyddiadau sydd o ddiddordeb i l-raddedigion. Mae'r pwyllgor gwaith yn cynnwys cadeirydd, swydog cyfleoedd cyfartal a phedwar swyddog prosiect sy'n ymgymryd phrosiectau arbennig sy'n berthnasol i faterion l-radd cyfoes. Mae yno hefyd is-bwyllgorau yn gweithredu yn yr Alban a Chymru, gyda chadeirydd sy'n adrodd yn l i'r pwyllgor gwaith. Ynghyd ag ymgyrchu dros fuddiannau l-raddedigion yn genedlaethol, mae PCR yn cynnig cefnogaeth i gyrff cynrychioli myfyrywr lle bo hynny'n briodol. Mae cefnogaeth o'r fath yn cynnwys cyngor ar gwynion ac apl l-raddedigion, cynrychiolaeth l-raddedigion a fforwm rhyngweithiol cenedlaethol.

Pam Ymaelodi?

Mae yno ddau brif reswm pam yr hoffai sefydliad ymaelodi PhCR. Y peth cyntaf i'w ystyried yw'r ffaith mai elusen yw PCR. Mae ymaelodi felly yn golygu cefnogi'r mudiad er mwyn hybu addysg l-radd yn genedlaethol a thrafod materion y byddai'n anodd i un corff cynrychioli neu bwyllgor l-raddedigion ymdrin hwy. Mae felly yn fodd gweithredol o gefnogi l-raddedigion fel y gall PCR fel elusen ddefnyddio'r incwm a dderbynnir gan aelodau i'r diben gorau posibl.

Y prif reswm arall dros ymaelodi yw y gall PCR ddarparu cefnogaeth a chyngor i gyrff cynrychioli a phwyllgorau l-raddedigion, gan ei fod yr unig fudiad yn y DU sy'n arbenigo mewn cynrychioli l-raddedigion yn genedlaethol. Gellir cysylltu 'r Ysgrifennydd Cyffredinol i'r diben hwn. Mae PCR hefyd wedi cynhyrchu pecyn adnoddau sy'n cynnwys cyngor a gwybodaeth ddefnyddiol. Mae llawer o'r wybodaeth yma ar gael i bob myfyriwr l-radd mewn sefydliadau sydd mewn aelodaeth ar y rhan cyfyngedig o'r safwe, a fydd o fantais i holl l-raddedigion unrhyw saefydliad. Wrth i amser fynd heibio, caiff gwybodaeth ychwanegol ei hychwanegu at y pecyn, a'i anfon i aelodau.

Ynghyd 'r pecynnau hyn, mae aelodau hefyd yn derbyn copi am ddim o gyhoeddiad Addysg Graddedigion bob tro y daw rhifyn allan. Caiff papurau eu cyflwyno i'r cyhoeddiad hwn sy'n ymdrin phynciau o safbwynt l-raddedigion.
Mae'r canlynol wedi ymdangos mewn rhifynnau diweddar: pa gwestiynau i'w disgwyl mewn viva doethuriaeth ac ymchwil i mewn i l-raddedigion sy'n gweithio fel cynorthwywyr addysgu.

Sut all aelodau ddefnyddio llais PCR?

Mae yno nifer o ffyrdd y gall aelodau gael mewnbwn i BCR. Yn gyntaf, mae'r Ysgrifennydd Cyffredinol ar gael i ymgynghori ar unrhyw faterion fel y trafodwyd yn yr adran flaenorol. Yn ail, gellir mynd chynigion ac eitemau i'w cynnwys ar yr agenda i'r cyfarfodydd os yw cynrychiolydd yn dymuno codi unrhyw fater ar lefel genedlaethol. Yn olaf, mae PCR yn croesawu unrhyw syniadau ac awgrymiadau a all fod o fudd pellach i'w aelodau.

Gwybodaeth Bellach

Gellir canfod gwybodaeth bellach gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol ar npc@npc.org.uk. Hefyd ar y safwe, mae'n bosibl ymuno rhestr ohebu PCR. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf ar gael trwy ohebiaeth ac e-bost oddi wrth BCR, PCR Cymru a PhCR yr Alban. Ynghyd hyn, mae yno restr ohebu l-Radd ar gael ar gyfer materion sy'n perthyn i l-raddedigion.

----------

Mae Pwyllgor Cenedlaethol l-Raddedigion y Deyrnas Unedig yn Elusen Albanaidd Rhif SC033368