Canllawiau ar Gyfleusterau Unigryw i l-Raddedigion

1. Rhagarweiniad

Mae sefydliadau addysg uwch mawrion sydd nifer sylweddol o l-raddedigion yn debygol iawn o ganfod fod llawer o'r myfyrwyr hynny yn perthyn i grwp unigryw. Mae yno amryw o anawsterau yn perthyn i ddiwallu anghenion a gwarchod buddiannau l-raddedigion, ynghyd 'r mwyafrif o fyfyrwyr gradd, pan fo ganddynt wahanol fuddiannau ac agendas. Mewn amgylchiadau o'r fath, mae nifer o sefydliadau addysg uwch wrthi'n ceisio darparu cyfleusterau arbennig ar gyfer l-raddedigion fel modd o ddiwallu'r anghenion hynny.

Mae darparu cyfleusterau o'r fath yn sicr o gynyddu'r gwahaniad sy'n bodoli rhwng myfyrwyr gradd ac l-raddedigion, a rhaid mynd i'r afael hynny. Bydd y canllawiau hyn yn nodi, yn seiliedig ar farn l-raddedigion, ble y gellir cyfiawnhau gwahaniad a ble na ellir ei gyfiawnhau. Bydd prif ran y canllawiau hyn yn ystyried sut mae l-raddedigion yn mynd trwy broses o drosglwyddo, efallai yn syth ar l bod yn fyfyrwyr gradd, yr holl ffordd i fod yn aelod staff. Mae'n bosibl fod rhai l-raddedigion wedi dechrau mynd trwy'r broses hon cyn iddynt fod yn l-raddedigion, a bydd rhai yn mynd trwyddo yn gynt nag eraill, gan ddibynnu ar eu cynlluniau neu amgylchiadau. Mae yno nifer o gyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr gradd a hefyd i staff, a fydd hefyd fel arfer yn hygyrch i l-raddedigion. Serch hynny, yn aml ychydig iawn sydd mewn lle ar gyfer graddedigion sy'n mynd trwy'r broses drosglwyddo yma, sy'n gallu arwain at ddiffyg hunaniaeth cymuned l-raddedigion. Bydd y canllawiau hyn yn rhoi enghreifftiau o arferion da wrth fynd ati i ddarparu cyfleusterau unigryw a sut y gellir darparu'r rhain, yn arbennig o ran trefniadau llety, cyfleusterau cymdeithasol, cefnogaeth astudio, cynrychiolaeth, trefniannau derbyn, sgiliau cyffredinol a chyfleusterau gwyliau. Bydd y canllawiau hefyd yn dwyn sylw at y manteision posibl o gael swyddogion l-radd sabathol ac ymestyn cyfleusterau o'r fath i l-raddedigion rhan-amser.

2. Rhesymau dros wahaniad a'r cyfiawnhad drostynt

Er mwyn ystyried ble gall fod angen osgoi gwahaniad neu ei dderbyn, rhaid cymryd i ystyriaeth y rhesymau pam fod gwahaniad yn digwydd. Mae yno amrywiaeth eang o fyfyrwyr l-radd, oll gyda phrofiadau gwahanol o'r broses drosglwyddo. Ar ddechrau'r sbectrwm mae l-raddedigion sydd newydd raddio. Mae'r myfyrwyr hyn yn debygol o fod yn ifanc, yn rhydd o unrhyw ymrwymiadau allanol ac yn cyfranogi ym mywyd myfyrwyr o fewn i'r sefydliad. Ar ben arall y sbectrwm, mae l-raddedigion yn cwblhau eu hastudiaethau neu ymchwil ac o bosibl yn symud ymlaen i yrfa broffesiynol neu hyd yn oed yn dod yn aelodau staff, sy'n golygu eu bod wedi symud ymlaen cryn ffordd ers bod yn fyfyrwyr gradd. Bydd amgylchiadau personol l-raddedigion hefyd yn effeithio ar eu hymwahaniad rhag myfyrwyr gradd. Mae'r enghreifftiau canlynol yn dangos sut mae hyn yn digwydd:

 1. Mae l-raddedigion rhan-amser a'r rheini sy'n cael eu rhyddhau o'u gwaith fesul bloc yn mynd i dreulio cyfnodau cyfyngedig yn y sefydliad. Mae hyn yn mynd i'w gwneud bron yn amhosibl iddynt integreiddio myfyrwyr gradd, felly cnt eu gwahanu'n naturiol, ac nid oes angen newid hyn. Ni fydd gan l-raddedigion o'r fath lawer o gysylltiad bywyd myfyrwyr, a byddant yn debygol o fod wedi mynd ymhellach i lawr y llwybr hwn gan ei bod yn debygol y byddant yn dilyn gyrfa broffesiynol.
 2. Mae'n bosibl y bydd gan fyfyrwyr hyn ymrwymiadau sylweddol, megis teulu sy'n golygu na allant integreiddio i mewn i fywyd myfyrwyr; mae'n bur debyg y bydd y rhain hefyd wedi mynd ymhellach gyda'r broses drosglwyddo.
 3. Bydd l-raddedigion llawn-amser heb lawer o ymrwymiadau personol mewn sefyllfa lle byddant yn cymdeithasu o fewn i'r sefydliad; byddant yn sicr o gymysgu'n gymdeithasol myfyrwyr gradd. Er y bydd ganddynt rywfaint o ryddid a hyblygrwydd, byddant yn hyn na'r rhan fwyaf o fyfrywyr gradd, gan dreulio mwy o amser ymhlith eu cyfoedion, ac efallai'n addysgu myfyrwyr gradd. Mae'r ffactorau hyn, ymhlith eraill, yn cyfrannu at wahaniaethau cymdeithasol a fydd yn peri i rai l-raddedigion i ymbellhu eu hunain rhag myfyrwyr gradd. Mae hyn yn digwydd yn naturiol ac mae ymchwil wedi dangos fod hyn yn dderbyniol, ar sail adborth a dderbyniwyd gan l-raddedigion [1].
 4. Mae'n debygol y bydd amryw o l-raddedigion ieuengach, sydd wedi gorffen eu gradd yn ddiweddar, yn dal i fod brwdfrydedd i gyfranogi mewn gweithgareddau myfrywyr. Serch hynny, mae'n bosibl nad yw hyn mor hygyrch iddynt hwy gan nad yw eu patrwm gwaith o fewn i'r sefydliad yr un fath myfyrwyr gradd. Mae hefyd yn bosibl nad ydynt yn ymwybodol o'r hyn sydd ar gael iddynt hwy. Mae gwahaniad o'r fath yma'n digwydd oherwydd cyfyngiadau'r sefydliad, h.y. ffactorau y gellir eu goresgyn.

Mae'r pedwar enghraifft uchod o'r camau ar y daith o fod yn fyfyriwr gradd i fod yn l-radd yn dangos fod yno achosion o wahaniad na ellir e osgoi, achosion lle nad oes angen ei osgoi, ac achosion lle mae efallai angen ei oresgyn. Bydd sefydlu cyfleusterau unigryw ar gyfer l-raddedigion yn darparu ar gyfer yr l-raddedigion hynny nad ydynt yn integreiddio'n hawdd gyda staff na myfyrwyr gradd. Ar yr un pryd serch hynny, dylai cyfleusterau o'r fath wella hygyrchedd cyfleusterau myfyrwyr gradd a staff i l-raddedigion eu defnyddio fel bo angen. Nid yw'n fwriad i l-raddedigion ddim ond defnyddio'r cyfleusterau hynny a fwriadwyd yn arbennig ar eu cyfer.

3. Anghenion unigryw i l-raddedigion

Ynghyd chreu lle ar gyfer y grwp l-radd, mae hefyd yn angenrheidiol i sefydliad nodi pa anghenion penodol sydd gan eu hl-raddedigion, sydd fel arall yn anodd i'w diwallu heb gyfleusterau unigryw ar eu cyfer. Mae rhestr o anghenion penodol myfyrwyr ymchwil l-radd, ynghyd 'r rheini sy'n cael eu haddysgu, isod [1]:


l-Raddedigion Ymchwil:

 • Yn aml ni chnt gyfle i ddod i adnabod unrhyw un ond y rheiny sydd o fewn i'w swyddfa
 • Gall eu hanghenion o ran llety fod yn dra gwahanol o gymharu ag eraill
 • Ychydig o bobl sydd ar gael iddynt rannu profiadau hwy
 • Mae yno gyfrifoldebau addysgu a phwysau eraill arnynt tu allan i'w hymchwil eu hunain
 • Weithiau 'does yno neb i integreiddio hwy sy'n gweithio ar yr un math o waith
 • Gwyliau cyfyngedig
 • Mae gwahanol agenda i'r diwrnod gwaith
 • Nid yw gweithgareddau cymdeithasol yn gyfleus oherwydd oriau gwaith
 • Ychydig iawn o gefnogaeth i gael dechrau ar raglen ymchwil

l-Raddedigion sy'n cael eu Haddysgu:

 • Yn aml mae'n anodd cyfarfod chydweithwyr tu hwnt i'r rheini sydd ar yr un cwrs
 • Yn aml nid yw llety a mannau cyfarfod canolog ar gyfer l-raddedigon yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn, sy'n golygu fod y gymuned maent yn rhan ohoni yn dadfaelio yn ystod y gwyliau
 • Mae cyrsiau yn fyr, sy'n cyfyngu ar ym amser sydd ar gael i ddod i adnabod y sefydliad yn iawn
 • Gyda chyrsiau byr, mae llawer o'r gwaith yn ddwys
 • Mae l-raddedigion yn debygol o fod yn fyfyrwyr hyn, rhan-amser neu ryngwladol, sydd weithiau'n ei gwneud yn anodd goresgyn gwahaniaethau cymdeithasol a diwylliannol heb y modd o wneud hynny'n hawdd
 • Gall myfyrwyr fod yn dod i astudio gyda mwy o brofiad ac yn dymuno adeiladu ar hynny ar lefel uwch

l-Raddedigion sy'n cael eu Haddysgu ac Ymchwil:

 • Diffyg cyfleusterau yn ystod y gwyliau
 • Ychydig o sefydliadau sy'n rhedeg wythnos gyflwyno neu raglenni derbyn wedi eu strwythuro i groesawu myfyrwyr l-radd yn iawn.
 • Mae cyfleusterau cymdeithasol myfyrwyr yn apelio llai atynt
 • Dim ymdeimlad o gymuned; ceir y teimlad fod y sefydliad yn gweithredu er budd myfyrwyr gradd
 • Diffyg cyfle i gyfarfod ag l-raddedigion eraill ag eithrio'r rheiny sydd ar yr un cwrs neu raglen ymchwil, oherwydd nid oes yno gyfleusterau canolog lle gall l-raddedigion gyfarfod yn naturiol
 • Prinder cefnogaeth ar gyfer y gwahanol agweddau o ddatblygiad personol a chymdeithasol myfyrwyr l-radd
 • Bwlch eang rhwng cenedlaethau
 • Cyfleusterau myfyrwyr yn aml wedi eu hanelu tuag at fyfyrwyr gradd

Bydd gan bod sefydliad wahanol amrywiaeth o l-raddedigion, a bydd ganddynt wahanol anghenion a buddiannau. Wrth fynd ati i gynllunio cyfleusterau, mae'n hanfodol bwysig i unrhyw sefydliad ymchwlio i anghenion penodol eu hl-raddedigion fel y gellir cynllunio cyfleusterau sy'n briodol ar gyfer eu hanghenion o fewn i grwp yr l-raddedigion. Diben yr enghreifftiau uchod yw cynorthwyo i ganfod beth yn hollol yw'r anghenion hynny. Ni fydd gan bob myfyriwr l-radd ym mhob sefydliad, o reidrwydd, y gofynion hyn i gyd, gan y bydd yn dibynnu ar niferoedd, cydbwysedd rhwng myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser, canran o fyfyrwyr rhyngwladol, myfyrwyr hyn a ffactorau amrywiol eraill.

3. Modelau o ddarpariaethau unigryw ar gyfer l-raddedigion

Mae Pwyllgor Cenedlaethol yr l-Raddedigion wedi ystyried nifer o wahanol gyfleusterau unigryw ar gyfer l-raddedigion ledled y DU ac wedi nodi rhai enghreifftiau o arferion da. Bydd y gwahanol fodelau yn diwallu buddiannau l-raddedigion mewn gwahanol ffyrdd a dylai sefydliadau eu defnyddio mewn ffyrdd priodol, yn dibynnu ar yr hyn sydd eisoes ar gael a sut y caiff y sefydliad ei strwythuro.

Canolfan l-Radd - Mae i'r model yma fan penodol lle gall l-raddedigion gymdeithasu ac astudio. Mae hefyd o fudd cael gwahanol leoliadau o fewn i ganolfan yr l-raddedigion sydd bar a 'stafell gyffredin gyda chyfleusterau te/coffi a.y.b. Mae hyn yn rhoi amrywiaeth o gyfleoedd i bobl o wahanol ddiwylliannau o fewn i gymuned yr l-raddedigion. Mae mannau astudio anffurfiol hefyd o fudd, gyda chyfleusterau cyfrifiadurol a chymhorthion dysgu eraill. Mae'n bosibl y gallai'r ganolfan l-radd fod yn agos, neu o fewn i'r un adeilad a chorff cynrychioli'r myfyrwyr. Os mai dyma yw'r achos, yna mae'n hanfodol bwysig fod canolfan yr l-raddedigion wedi ei gysgodi rhag y corff cynrychioli fel nad yw yn creu'r argraff nad yw l-raddedigion i ddefnyddio cyfleusterau ar wahan i'r rheiny sydd yng nghanolfan yr l-raddedigion. Byddai hynny’n hybu gwahaniad lle nad oes ei angen.

Corff Myfyrwyr l-Radd - Ynghyd chael cyfleusterau canolfan l-raddedigion, mae yno rai achosion lle caiff yr holl weithgaredd cynrychioli ei ddwyn i mewn i'r ganolfan l-radd fel ei fod i bob diben yn gweithredu fel corff myfyrwyr l-radd ar wahan. Bydd yno hefyd y posibilrwydd ar gyfer strwythur democrataidd gydag aelodau pwyllgor gwaith llawn-amser a staff cynorthwyol fel y gall l-raddedigion gyfarwyddo eu gweithgareddau eu hunain a chyrraedd eu cymuned eu hunain yn effeithlon. Mae'n hanfodol bwysig, serch hynny, fod y berthynas o fewn i'r prif gorff cynrychioli myfyrwyr yn cael ei ddiffinio'n glir, gan y bydd yn hollbwysig i'r ddau gorff weithio gyda'i gilydd er gwaethaf y ffaith y bydd ganddynt bolisau cyferbyniol a rhesymau i weithio'n annibynnol o'i gilydd mewn amryw o achosion.

Clwb Cymdeithasol l-Radd - Bydd hwn i bob diben yn gweithredu fel clwb cymdeithasol gydag aelodaeth o l-raddedigion

Campws l-Radd - Gall sefydliadau sydd safleoedd ar wahan efallai ddewis cyfyngu gweithgareddau l-radd i un campws.

5. Darpariaeth ar gyfer l-raddedigion

Er y gall cyfleusterau arbennig gael effaith sylweddol o ran darparu ar gyfer anghenion a buddiannau l-raddedigion, mae'n bwysig fod nifer o'r cyfleusterau cyffredinol a ddefnyddir gan l-raddedigion yn cael eu trefnu mewn ffordd y gallant gyflenwi ei gilydd. Mae'r rhain wedi eu hamlinellu yn yr is-adrannau canlynol:

5.1 Llety

Mae mwyafrif llethol o l-raddedigion o blaid byw gydag l-raddedigion eraill [1]. Mae yno hefyd resymau penodol pam fod llety l-radd o fudd i l-raddedigion a myfyrwyr gradd. Y pwysicaf o'r rhain yw'r ymdeimlad o gymuned gydag l-raddedigion yn byw o fewn cyrraedd i'w gilydd. Yn aml mae gan l-raddedigion a myfyrwyr gradd wahanol ddiddordebau a felly maent yn hoffi bod ar wahan. Mae yno hefyd yr elfen o fyw trwy gydol y flwyddyn; fel arall mae'n bosibl y caiff l-raddedigion eu symud i leoliad arall yn ystod y gwyliau, ar l i'r myfyrwyr gradd adael am yr haf. Mae hefyd yn angenrheidiol nodi na ddylai cynadleddau a gweithgareddau preswyl eraill ymyrryd llety l-raddedigion yn ystod cyfnodau gwyliau.

5.2 Cyfleusterau Cymdeithasol

Dylai unrhyw gyfleusterau sy'n arbennig ar gyfer l-raddedigion gyfathrebu a hyrwyddo gweithgareddau cymdeithasol eraill megis clybiau, cymdeithasu a digwyddiadau a gaiff eu trefnu ar gyfer myfyrwyr. Bydd hyn o gymorth i annog l-raddedigion yn gyffredinol i fanteisio ar yr hyn sydd ar gael iddynt os ydynt yn dymuno gwneud hynny.


5.3 Cefnogaeth i Astudio

Dylai pob cyfleusterau cymorth i astudio, gan gynnwys llyfrgelloedd ac adnoddau technoleg gwybodaeth, fod ar gael i l-raddedigion o fewn amser tymor/semester ac yn ystod y gwyliau gydag oriau agor priodol. Hefyd yn ystod y tymor/semester, ni ddylai cyfleusterau o'r fath gael eu gor-ddefnyddio gan ddosbarthiadau a gweithgareddau eraill sydd ar yr amserlen. Mewn rhai achosion, efallai y byddai'n fanteisiol cadw rhai adnoddau cymorth i astudio at ddefnyd l-raddedigion yn unig.

5.4 Cefnogaeth Fugeiliol

Dylai cyfleusterau cefnogaeth fugeiliol, gan gynnwys cynghori, cyngor i fyfyrwyr a gofal iechyd, fod ar gael trwy gydol y flwyddyn, ac os oes angen unrhyw drefniadau arbennig yn ystod y gwyliau, dylid hysbysu l-raddedigion o'r trefniadau hynny.

5.5 Trefniadau Derbyn

Yn gyffredinol, bydd myfyrwyr l-radd yn dechrau eu cyrsiau neu raglenni ymchwil ar adegau gwahanol i fyfyrwyr gradd, felly byddant yn wynebu gwahanol drefniadau derbyn, os oes rhai yn bodoli. Dylai pob myfyriwr l-radd gael rhaglen groesawu wedi ei strwythuro, sy'n anodd i'w drefnu ar yr un adeg gweithgareddau derbyn myfyrwyr gradd. Buasem felly'n argymell fod sefydliadau'n sicrhau fod pobl ac adnodau ar gael ar gyfer derbyn l-raddedigion.

5.6 Hyfforddiant Sgiliau Cyffredinol

Mae anghenion l-raddedigion o ran sgiliau a datblygiad personol yn wahanol mewn sawl ffordd. Bydd l-raddedigion ymchwil angen sgiliau penodol gan gynnwys adolygu llenyddiaeth, dulliau ymchwil a 'sgrifennu traethawd estynedig. Mae'n bosibl y bydd l-raddedigion sy'n cael eu haddysgu yn ymgymryd chyrsiau sy'n gofyn am sgiliau penodol nad oedd yn berthnasol ar lefel gradd. Ynghyd hyn, bydd gan nifer o l-raddedigion brofiad proffesiynol, sy'n eu galluogi i nodi sgiliau maent angen eu gwella. Mae'n bosibl y bydd angen newid y ffordd y caiff cyrsiau fel y rhain eu dysgu fel y gall l-raddedigion feithrin sgiliau o'r fath yn y cyd-destun cywir.

5.7 Cyfleusterau Cyfadrannol

Bydd gan sefydliadau mawrion gyfleusterau canolog ar gyfer l-raddedigion, er fod yno achos cryf dros ddarparu cyfleusterau ychwanegol ar lefel adrannol [2] er mwyn integreiddio l-raddedigion ar lefel leol. Gwneir hyn fel arfer ar ffurf 'stafell gyffredin sy'n agored i l-raddedigion ymchwil a'r rheiny sy'n cael eu haddysgu. Mae hyn o fantais arbennig mewn adrannau mwy lle nad oes yno lawer o gyfle i l-raddedigion gyfarfod 'i gilydd.

5.8 Cyfleusterau yn ystod y Gwyliau

Dylid hefyd ystyried cyfleusterau megis arlwyo, golchi dillad, a siopa; dylai'r rhain fod yn agored ar adegau cyfleus yn ystod y gwyliau at ddefnydd l-raddedigion.

6. Strwythurau Cynrychioli

Mae Pwyllgor Cenedlaethol yr l-Raddedgion yn argymell y dylai fod gan l-raddedigion y cyfle i gynrychioli eu buddiannau fel l-raddedigion [3]. Bydd unrhyw gyfleusterau sy'n arbennig ar eu cyfer yn sail defnyddiol ar gyfer cyfathrebu ag l-raddedigion ymhlith eu cyfoedion. Fel y soniwyd eisoes, mae yno bosibilrwydd o gael corff cynrychioli l-raddedigion sy'n gwbl hunan-reolus neu is-gorff o fewn i gorff cynrychioli myfyrwyr sydd ar y cyfan yn gweithio tu allan i'r corff cynrychioli ei hun. Mewn amgylchiadau o'r fath, mae'n hanfodol bwysig fod yno berthynas wedi ei diffinio gyda chorff cynrychioli'r myfyrwyr er mwyn caniatu cydweithredu pan fo angen hynny ar gyfer prosiectau. Mae yno nifer o anawsterau ynghlwm mewn cynyddu cyfranogiad l-raddedigion mewn cyrff cynrychioli myfyrwyr, gan fod cymdeithasau l-radd yn aml yn cael eu rhedeg yn wirfoddol a'r rheini sy'n eu rhedeg dan bwysedd aruthrol o'u hastudiaethau a'u hymchwil. Nid yw hyn yn eu galluogi i hyrwyddo cynrychiolaeth l-raddedigion a chynyddu cyfranogiad; maent felly mewn cylch dieflig.

Mae yno dri model o gynrychiolaeth a all fod o gymorth i dorri'r cylch dieflig yma, y gall sefydliadau efallai eu hystyried:

 1. Corff cynrychioli yn gweithio allan o ganolfan sy'n arbennig ar gyfer l-raddedigion gyda chefnogaeth staff gweinyddol i leihau pwysedd gwaith. Mae angen i ganolfan o'r fath fod mewn lleoliad hygyrch i l-raddedigion fel y gallant ddefnyddio'r cyfleusterau a chyfathrebu gyda'r swyddogion sy'n eu cynrychioli. Caiff y swyddogion l-radd eu hethol gan gorff o l-raddedigion o fewn i'r corff cynrychioli, a all fod yn hunan-reolus neu yn is-gorff o gorff cynrychioli'r myfyrwyr. Yn y naill achos a'r llall, bydd corff yr l-raddedigion, ar y cyfan, ar wahan ac wedi ei drefnu ar gyfer l-raddedigion.
 2. Gellid sefydlu corff cyffelyb i'r uchod, ond byddai'n cyflogi swyddog l-radd sabathol rhan-amser neu lawn-amser, fel bod ganddynt yr amser i weithio dros l-raddedigion.
 3. Pwyllgor yn gweithio o fewn i gorff cynrychioli'r myfyrwyr dan gadeiryddiaeth swyddog l-radd. Gall y swyddog l-radd fod yn swyddog sabathol llawn-amser.

Mae sefydliadau sydd nifer fawr o l-raddedigion yn debygol o'i chael yn bosibl i weithredu un o'r modelau hyn. Bydd hyn yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael a sut mae cymuned yr l-raddedigion yn gweithredu o fewn i'r sefydliad. Mae angen holi faint o fudd fyddai yno o gael swyddog l-radd sabathol. Mae Pwyllgor Cenedlaethol yr l-Raddedigion yn cydnabod manteision swydd o'r fath [1] [3], er fod angen ystyried yn ofalus sut y caiff ei defnyddio, ynghyd lleoliad y swydd. Ymhlith y ffactorau allweddol mae; gwneud y swydd yn boblogaidd er mwyn ethol ymgeiswyr priodol; caniatu i'r swydd weithio'n effeithlon o fewn i'r agenda l-radd; a chael perthynas briodol gyda swyddogion sabathol eraill. Ychydig iawn o swyddogion l-radd sabathol sy'n bodioli ar hyn o bryd, ond wrth i'r niferoedd gynyddu, mae yno gyfle i sefydlu canllawiau manwl ar gyfer y swydd.

7. Ymestyn i fyfyrwyr rhan-amser

Gellir cyfeirio'r rhan fwyaf o'r canllawiau hyn tuag at l-raddedigion llawn-amser, ac ar y cyfan, mae'r materion dan sylw yn perthyn yn benodol iddynt hwy. Serch hynny, mae yno rai meysydd sy'n perthyn i l-raddedigion rhan-amser. 'Rydym eisoes wedi cyfeirio at y ffaith fod l-raddedigion rhan-amser yn llai tebygol o fod angen cyfleusterau sefydliannol gan y byddant yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn rhywle arall.

Er nad oes yno gymaint o alw gan fyfyrwyr rhan-amser am gyfleusterau, mae yno'n dal i fod angen i ddarparu cyfleusterau o fewn i'r oriau maent yn bresennol yn y sefydliad pe byddent eu hangen. Byddai hyn hefyd o gymorth i roi i l-raddedigion ymdeimlad o hunaniaeth o fewn i'r sefydliad a modd o sicrhau fod unrhyw gyfleusterau maent eu hangen yn hygyrch iddynt. Yn fwy na dim arall, bydd yno well lefel o gyfathrebu fel y gellir cynnwys myfyrwyr l-radd mewn cynrychiolaeth, cymorth ar gyfer astudio a gweithgareddau cymdeithasol lle bo hynny'n briodol. Mae hefyd yn hanfodol bwysig fod y rhyngrwyd a chyfleusterau cyfathrebu eraill ar gael ar gyfer l-raddedigion o'r fath. Bydd l-raddedigion rhan-amser hefyd angen trefniadau teithio, parcio a.y.b. ynghyd diogeledd personol ar gyfer y rheiny sy'n mynychu cyrsiau min-nos. Bydd hyn eto'n gyfle i ddatblygu canllawiau pellach ar gyfer mynd i'r afael ag angenion penodol l-raddedigion rhan-amser yn gyffredinol.

8. Cyfeirnodau

 1. T. Brown, "Providing for the Postgraduate Market", 2003, National Postgraduate Committee, ISBN 1-899997-09-1.
 2. "Guidelines on Accommodation and Facilities for Postgraduate Research", 1995, National Postgraduate Committee, ISBN 1-899997-04-0.
 3. "NPC Resource Folder", 2001, National Postgraduate Committee, ISBN 1-899997-07-5.