pco-r-long

Croeso i Bwyllgor Cenedlaethol l-Raddedigion (PCR) Cymru. Cynlluniwyd y safwe hon i gasglu at ei gilydd yr adnoddau hynny ar safwe PCR sy'n perthyn yn benodol i weithgareddau sy'n effeithio ar l-raddedigion yng Nghymru. Ynghyd hyn, mae hefyd yn rhoi crynodeb o'r prif feysydd mae PCR Cymru yn canolbwyntio arnynt, ar wahan i ddatblygu cefnogaeth a chynrychiolaeth l-radd yng Nghymru.

Y Cynulliad Cenedlaethol

Mae cryn lawer o'n gwaith eleni wedi cael ei ganolbwyntio ar lobo'r Cynulliad Cenedlaethol, www.wales.gov.uk, gyda chymorth UCMC. Ni roddwyd digon o sylw i l-raddedigion mewn amryw o achosion yn nhermau cyllido, polisi ar ragoriaeth addysgu a pholisau eraill mewn addysg uwch nad ydynt yn gyfrifoldeb i'r Adran er Cyflogaeth a Sgiliau, sydd 'i bencadlys yn Lloegr. Mae lobo diweddar wedi cynnwys deisebau i'r Cynulliad ynglyn 'r ffaith nad yw Grantiau Dysgu'r Cynulliad ar gael i l-raddedigion.

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Gall ceisiadau am ymgynghori ac ymholiadau eraill hefyd ddod oddi wrth Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), www.hefcw.ac.uk, lle bydd PCR Cymru yn ymateb fel bo'r angen. Ar hyn o bryd, mae PCR Cymru yn awyddus i sicrhau y bydd CCAUC yn ystyried yr argymhellion a wnaethpwyd gan Roberts ar gyfer hyfforddiant myfyrwyr ymchwil l-radd, a hefyd gwella safonau mewn rhaglenni gradd ymchwil, lle caiff rheolau gweithredu'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer graddau ymchwil eu diweddaru.

Graddedigion De Orllewin Lloegr a Chymru

Mae UK GRAD, www.grad.ac.uk yn gorff sy'n gweithio ar y ddarpariaeth o hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr ymchwil l-radd. Ar hyn o bryd mae canolfannau rhanbarthol wedi cael eu sefydlu i gynorthwyo sefydliadau mewn hyfforddi myfyrwyr ymchwil l-radd a hefyd gyda threfnu unrhyw gynlluniau cydweithredol o fewn i'r rhanbarth. Golyga hyn gynrychiolaeth a mewnbwn gan fyfyrwyr ymchwil l-radd yn y rhanbarth, a fydd yn gyfle pwysig i PCR Cymru.

pn Cymru / Wales

Mae'r diweddaraf ynglyn 'n gweithgareddau yng Nghymru i'w weld yn ein Cylchlythyr Cymru, pn Wales.

Cyhoeddiadau

Mae PCR Cymru wedi cynhrychu llyfryn ar gyfer cyrff cynrychioli myfyrwyr, sy'n cynnwys cyngor ar faterion sy'n perthyn yn benodol i Gymru. 'Sgrifennwyd hwn gan sylfaenydd PCR Cymru, David Manning yn 2001.

Cyhoeddiadau yn y Gymraeg

Mae PR Cymru wedi cyfieithu'r cyhoeddiadau canlynol i'r Gymraeg at eich defnydd. Mae cyhoeddiadau wrthi'n cael eu diweddaru, a chnt eu gosod ar y safwe hon er gwybodaeth i chi:

  1. Datganiad Hyrwyddo PCR Cymru
  2. Canllawiau ar y Ddarpariaeth o Gyfleusterau Unigryw i l-Raddedigion
  3. Canllawiau ar gylch gwaith Swyddog l-Radd Sabathol
  4. Siarter Gyflogaeth l-Raddedigion sy'n Addysgu AUT/UCM/PCR
  5. Siarter l-Raddedigion Cyflogedig NATFE/UCM/PCR

Eisiau cyfranogi?

Po fwyaf y bydd l-raddedigion yn cyfranogi yng ngweithgareddau PCR Cymru, gorau yn y byd y bydd i bawb. Mae'r drws wastad yn agored i gyfranogi ym mha bynnag ffordd y mynnwch. Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi anfon e-bost at wales@npc.org.uk.